Digital arkitektur
-tegning

Sted

Lokalt på skolen

Fag

Billedkunst, håndværk & design

Varighed

2,5 time + forberedelse inden forløbet v. egen underviser

Klassetrin

4.-6.klasse

Pris

1.625 kr. + transport

Har du spørgsmål?

Luise J. Holm-Rathje
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Tlf.: 31545138 / mail: ljr@dac.dk

Hvordan kan man designe et nyt rum til at lære, hvor man bruger skolens uderum?

I forløbet Digital arkitekturtegning – rum til at lære udvælger eleverne et sted i skolens uderum, som de vil arbejde med, og foretager opmålinger, byrumsanalyser og en række små øvelser. Sammen med underviseren fra DAC& LEARNING skaber eleverne derefter løsningforslag til det udvalgte sted og tegner deres løsninger op digitalt.

Formål

Undervisningsforløbet har til formål at:

 • Lære eleverne at korrekt skitsere og forklare deres idéer visuelt inden for opgaveoplægget
 • Lade eleverne udvikle og skitsere enkle idéer ved hjælp af håndtegning og det digitale program Tinkercad
 • Give eleverne indsigt i arkitekturens virkemidler samt i arkitekters arbejde med problemløsning, idegenerering og skitsering

Med digital tegning i Tinkercad kan eleverne:

 • Afprøve ideer digitalt
 • Få indblik i skala, målestok
 • Få hands on erfaring med arkitektens arbejdsmetode – plan og rumlig tegning
 • Opleve bevægelsen fra det analoge til det digitale

I undervisningsforløbet ‘Digital arkitekturtegning – rum til at lære’ skal eleverne designe et nyt ‘rum’ til undervisning. Inden forløbet med underviseren fra DAC& LEARNING bringes elevernes personlige og lokale kendskab til skolen og dens uderum i spil. Gennem en række indledende øvelser skal eleverne nå frem til at udpege steder i skolens uderum, som de vil arbejde med. Øvelserne består f.eks. i kortlægning af steder (larm/stille, rare/uhyggelige etc.), byrumsanalyser, opmåling, fotografering m.m. Gennem en PowerPoint præsenteres eleverne for en række cases, der viser, hvordan man kan skabe anderledes undervisningsfaciliteter og benytte rum på nye måder.

Under selve undervisningsforløbet med DAC& LEARNING introduceres eleverne til arkitektens arbejdsprocesser med skitsering analogt og digitalt. Gennem forskellige øvelser arbejdes med løsningsforslag til det nye læringsrum på skolens udeareal . Undervejs får eleverne udfordringer og benspænd af underviseren fra DAC.  Til slut præsenterer eleverne deres forslag og processen evalueres.

Efter forløbet er der i lærervejledningen en række forslag til koblinger til andre fag samt forslag til måder at formidle elevernes løsninger til resten af skolen.

Til lærernes før- og efterarbejde

Før

Lærevejledning
Powerpoint til lærer
Noter til powerpoint
Opgave 1-3
Planche skabelon

Efter

Designproces og produkt
Fælles udstilling
Opsætning af 3D tegninger

Fælles mål

Undervisningstilbuddet er målrettet Undervisningsministeriets nye Fælles Mål for fagene billedkunst samt håndværk og design:

Fælles mål & kompetenceområde – håndværk og design

Kompetencemål for 4., 5., 6. og 7. klassetrin: Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling.

Færdigheds-og vidensmål:
Ideudvikling fase 1

 • Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for givne rammer, herunder med digitale værktøjer.
 • Eleven har viden om skitsers formål og struktur.

Ideafprøvning fase 2

 • Eleven kan afprøve ideer i forhold til produkters form og funktion.
 • Eleven har viden om ideafprøvning i designprocesser.

Fælles mål & kompetenceområde – billedkunst

Kompetencemål for 3., 4. og 5. klassetrin: Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.

Færdigheds- og vidensmål:
Skulptur og Arkitektur – fase 1

 • Eleven kan fremstille billeder med arkitekturelementer.
 • Eleven har viden om arkitekturelementer

Skulptur og Arkitektur – fase 2

 • Eleven kan fremstille en arkitekturmodel ud fra egen planlægning.
 • Eleven har viden om sammenhæng mellem form og funktion i bygninger.

Forslag til læringsmål

 • Eleverne kan korrekt skitsere og forklare deres idéer visuelt inden for opgaveoplægget om skolens rum.
 • Eleverne kan ved hjælp af håndtegning og det digitale tegneprogram udvikle og skitsere enkle idéer.