Dansk Arkitektur Center

Ta’ fremtiden tilbage!

Sted:

Dansk Arkitektur Center

Varighed:

2,5 timer

Målgruppe:

7.-10. og ungdomsuddannelser

Fag:

Dansk, geografi, geovidenskab, naturgeografi, samfundsfag, innovation og entreprenørskab, design og arkitektur

Pris:

Gratis. Bemærk der er et begrænset antal undervisningsforløb – først til mølle. Ved afbestilling mindre end 2 uger før afvikling af forløbet betales et gebyr på 450kr

Hvordan kan man som ung påvirke den bæredygtige byudvikling og gå forrest i kampen for fremtiden? Med udgangspunkt i FNs Verdensmål #11 arbejder eleverne projektorienteret og innovativt, når de skal finde af, hvordan de realiserer et lokalt, bæredygtigt koncept for fx klimasikring eller tryghed i byen 

Verden har i dag den største ungdomsgeneration nogensinde. De er arvtagere af klimakrisen, og skal i fremtiden finde løsninger for en mere bæredygtig udvikling.

Unge i dag vil høres og have indflydelse på klodens fremtid, forde skal leve med både klimakrisen og den sociale ulighed arvet fra tidligere generationer.

Fremtidens byer tilhører de unge og kræver at de engagerer sig, men danske unge oplever også at deres stemmer ikke høres af beslutningstagerne. Med udstillingen ”Nutidens forbrug – Fremtidens problem” sætter DAC fokus på unges engagement i FNs Verdensmål #11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

I dette undervisningsforløb får dine elever indblik i de globale og lokale udfordringer, der knytter sig til klimakrisen og relevansen af verdensmålene i en dansk kontekst.  Vi diskuterer, hvad klodens tilstand betyder for unge og deres fremtid, og gennem udstillingens forskellige cases får de indblik i, hvordan man som ung kan få indflydelse og være med til at sætte den bæredygtige dagsorden i byerne.

Med FNs Verdensmål #11 som ramme arbejder eleverne i grupper med at udarbejde en handleplan for et bæredygtigt, lokalt projekt som fx klimasikring af deres skole, smartere affaldssortering i opgangen eller planlægning af en festival i lokalområdet, der får fællesskabet til at blomstre.

Eleverne skal arbejde som verdensmålsaktivister med en konkret idé og plan for realisering. De skal bl.a. overveje:

 • Hvad er målet med projektet?
 • Hvordan bidrager projektet til den bæredygtige udvikling?
 • Hvem skal være med i projektet?
 • Hvordan skal projektet realiseres?

 

Som afslutning på forløbet præsenterer grupperne deres projekt for klassen. Her har de mulighed for at holde kamptale på en kæmpe ølkasse i udstillingen, så de sikrer sig, at alle hører om deres banebrydende idé og forstår hvor vigtig den er!

Under forløbet arbejder vi med

 • FNs Verdensmål og særligt mål #11 om Bæredygtige byer og lokalsamfund i en dansk kontekst
 • FNs rolle som international institution
 • Urbanisering og social ulighed
 • Bæredygtighedsbegrebet – både den sociale, økonomiske og miljømæssige del
 • Ungdomsaktivisme og demokrati i praksis anno 2019
 • Idéudvikling, innovativ tænkning, handleplaner og entreprenørskab
 • Argumentation og mundtlig fremstilling
 • Virkelighedsnær undervisning

Før- og efterarbejde i klassen

Før-materiale til download:

Udskoling:

Ungdomsuddannelser:

Efter besøget kan I arbejde videre med elevernes projekter ved enten at visualisere og konkretisere dem yderligere. Her vil det også være oplagt at arbejde mere i dybden med entreprenørskab og forsøge at få et bæredygtigt projekt realiseret. Klassen kan fx udvælge et af projekt, som de i fællesskab vil forsøge at realisere.

 

Fælles mål og læreplaner

 
Udskoling

Undervisningsforløbet henvender sig til udskolingen i grundskolen.

Forløbet er målrettet Undervisningsministeriets Fælles Mål for fagene dansk, geografi, samfundsfag og temaet innovation og entreprenørskab samt demokratiundervisning.

Dansk efter 9. klasse

Kompetenceområde: Kommunikation

Færdigheds- og vidensmål: Dialog

 • Eleven kan argumentere og informere
 • Eleven har viden om argumentations- og informationsformer

Geografi efter 9. klasse

Kompetenceområde: Perspektivering
Vidensmål: Perspektivering i naturfag

 • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold
 • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling

Samfundsfag efter 9. klasse

Kompetenceområde: Sociale og kulturelle forhold
Færdigheds- og vidensmål: Social differentiering

 • Eleven kan analysere sociale forskelle med begreber om social differentiering
 • Eleven har viden om social differentiering

Kompetenceområde: Politik

Vidensmål: International politik

 • Eleven har viden om internationale organisationer, som Danmark deltager i

Innovation og entreprenørskab

Fra Undervisningsministeriets fagvejledning: Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle.

Demokratiundervisning

Ta’ fremtiden tilbage! er tilrettelagt til demokratiundervisning i henhold til folkeskolelovens formålsparagraf § 1, stk. 3. Her

fremgår det om folkeskolens formål: Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

 

 

 

Ungdomsuddannelser

Undervisningsforløbet henvender sig til ungdomsuddannelserne.

Forløbet er målrettet Undervisningsministeriets lærerplaner for fagene dansk A, innovation B, geovidenskab A, naturgeografi B og C, samfundsfag B samt design og arkitektur C.

Dansk A

Stk. 2.1. Eleven skal kunne anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 

Innovation B

Stk. 1.2. Formålet med undervisningen er at fremme elevernes evne til at arbejde systematisk og kreativt med idéudvikling (…) Endelig er det formålet, at eleverne i team udvikler evnen til at kunne arbejde med innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Geovidenskab A

Stk. 2.1. Eleven skal kunne forholde sig til problemstillinger vedrørende bæredygtighed, ressourcer, planlægning, befolkningsforhold og global arbejdsdeling ved anvendelse af geofaglig viden

Naturgeografi B og C

Stk. 1.2. Eleverne opnår en struktureret og sammenhængende omverdensforståelse og forståelse for bæredygtighed, så de kan forholde sig til aktuelle geofaglige problemstillinger (…).

Samfundsfag B

Stk. 1.2. Elevernes innovative kompetencer skal fremmes, således at eleverne med brug af faget lærer at tænke løsningsorienteret i forhold til virkelighedsnære samfundsmæssige problemer.

Design og arkitektur C

Stk. 1.2. Faget skal med sin eksperimenterende og problemløsende arbejdsproces give eleverne viden, kundskaber og metoder, som de kan anvende til innovativ løsning