Ambitiøst program for strategisk byledelse skal løfte danske byer

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til seniorprojektleder Bjarne E Jensen: bej@dac.dk / 24811492 eller seniorprojektleder Lars Fjendbo Møller: lfm@dac.dk / 40456299

Fra august 2021 lanceres en ny og ambitiøs overbygning på kompetenceudviklingsprogrammet Strategisk Byledelse (SBL), der styrker den enkelte kommunale leders evne til at udvikle og lede byer. Ambitionen er at bidrage til bedre velfærd for borgerne og et mere velfungerende og bæredygtigt Danmark.

Siden 2011 har 250 kommunale direktører og fagchefer fra næsten alle landets kommuner deltaget i forløb om strategisk byledelse skræddersyet til den enkelte kommune. Over de næste fem år inviteres politikere også til at deltage.

Byer spiller en afgørende rolle for en bæredygtig omstilling, både når de anlægges og driftes. Derfor har kommunerne brug for nye og smartere løsninger for at kunne håndtere det stigende pres på ressourcerne og miljøet. Komplekse miljømæssige problemstillinger skal håndteres i tæt samspil med en social og økonomisk bæredygtig udvikling. Det er et felt, som er afgørende for Danmark, og hvor kommunerne spiller en helt central rolle.

I SBL-forløbet dykkes ned i danske og internationale cases, analyseredskaber og strategiske greb til løsning af de udfordringer og muligheder, som danske kommuner står overfor. Der vil være fokus på tværgående ledelse, organisering, finansiering og strategi, men i de nye forløb kommer der ligeledes et større fokus på bæredygtighed og klima.

Strategisk Byledelse er et partnerskab mellem Kommunalteknisk Chefforening (KTC), Kommunaldirektørforeningen (KOMDIR) og den filantropiske forening Realdania. Dansk Arkitektur Center (DAC) er udvikler og operatør.

Jan Kallestrup, Kommunaldirektør i Favrskov Kommune og medlem af styregruppen for programmet Strategisk Byledelse:”Topledelsen i kommunerne spiller en helt afgørende rolle for at skabe den forandring, der skal til, for at de kommunale organisationer, politikere, forvaltninger og et omfangsrigt netværk af samarbejdspartnere er gearet til at håndtere de udfordringer, der opstår i relation til byernes udvikling. SBL-programmet giver os uvurderlig viden og netværk, som vi skal bruge både for at kunne arbejde langsigtet og helhedsorienteret.” 

Ulrik Winge, by-, kultur- og miljødirektør i Frederiksberg Kommune og medlem af styregruppen for programmet Strategisk Byledelse:  ”Vi står overfor nogle vigtige opgaver i forhold til en samlet bæredygtighedsdagsorden, f.eks. behovet for klimatilpasning, grøn omstilling og sikring af biodiversitet. Det kræver specialviden. Men opgaven kan ikke løses alene med specialviden. Det fordrer et helhedssyn og en stærk ledelse. Det er afgørende, at der tænkes og arbejdes på tværs, og det er den politiske og administrative ledelsesopgave at sikre dette. Vi skal forstå byudviklingens dynamikker og aktører, kommunens muligheder og roller og have blik for de globale og regionale tendenser med betydning for byernes udvikling.”

Astrid Bruus Thomsen, programchef, den filantropiske forening Realdania og med-lem af styregruppen for programmet for Strategisk Byledelse: ”Viden er afgørende i fremtidens kommuner, hvor klimahensyn, social sammenhæng, kulturel og økonomisk udvikling går hånd i hånd. Derfor var Realdania i sin tid med til at udvikle og etablere uddannelsesforløbet om Strategisk Byledelse. Vi støtter fortsat programmet, fordi det bidrager til at skabe et helhedsorienteret syn på kommunernes mulighed for at udvikle bæredygtige byer, hvor mennesker har de bedst mulige rammer i hverdagen. Målet med Strategisk Byledelse er at fremme mere livskvalitet i det byggede miljø og forløse det potentiale, som alle danske kommuner rummer.”

Resultater og erfaringer følges tæt

Som noget andet nyt bliver Strategisk Byledelse suppleret af et følgeforskningsprogram, hvor et team af forskere systematisk følger programmet. Ambitionen er at lære af, hvordan deltagerne omsætter viden til handling og spreder denne viden til flere. En anden væsentlig ambition er at indlejre viden om strategisk byledelse som disciplin i landets forsknings- og uddannelsesmiljøer.

Der gennemføres desuden en formidlingsindsats gennem artikler og podcasts, sådan at langt flere end de der kan deltage i forløbene har mulighed for at trække på viden om strategisk byledelse. Allerede nu kan podcastserien om Strategisk Byledelse lyttes til via f.eks. iTunes og Spotify eller afspilles direkte på www.dac.dk/podcasts

Forløb for Strategisk Byledelse

Der udbydes følgende forløb med opstart i 2021 og 2022:

  • SBL DIR: 3-årigt forløb for kommunale direktører
  • SBL FAG: 1-årigt forløb for fagchefer
  • SBL KOM: Kort forløb for kommunale politikere
  • SBL DIR Master: 1-årig overbygning for direktører, der tidligere har deltaget på DIR
  • SBL FAG Master: 1-årigt overbygning for fagchefer, der tidligere har deltaget på FAG

Se programbeskrivelser her:

www.dac.dk/viden/professionelle/strategisk-byledelse

Om strategisk byledelse

Danske kommuner står overfor mange forskelligartede opgaver og udfordringer, f.eks. klimaforandringer, demografiske forandringer, ulighed, ændringer i erhvervsudvikling og mobilitet, uddannelse, miljø, beskæftigelse, investeringer, økonomisk konkurrencedygtighed, befolkningsvækst (nogle steder) og (andre steder) befolkningsnedgang.

Strategisk byledelse handler om at arbejde på tværs af alle disse elementer: At have blik for hvordan meget forskellige opgaver og fagområder er indbyrdes afhængige. Det handler om at have en samlet og langsigtet vision, som et styrende bagtæppe for de utallige beslutninger, der tages for at få en by eller region til at udvikle sig i en strategisk hensigtsmæssig retning. 

Det kræver et stærkt samspil mellem politisk og administrativ ledelse, der i samarbejde og partnerskaber med byens aktører skaber beslutninger om udvikling og transformation af byer og lokalområder baseret på viden om samfundets udvikling og byens identitet og styrkepositioner.