Om os

Dansk Arkitektur Center (DAC) er mødestedet for arkitektur, design og bykultur i Danmark.

Vision, mission og værdier

DACs strategi for årene 2018 – 2021 har fokus på flytningen til og åbningen i BLOX og transformationen til en international kulturdestination. Her kan du læse om Dansk Arkitektur Centers værdier og visioner.

Det er væsentligt at understrege, at det nye DAC udvikles med afsæt i en eksisterende kerneidentitet, som udgør DACs eksistensberettigelse og unikke profil i dansk og international sammenhæng.

Fundamentet

Danmarks nationale arkitekturcenter
DAC er Danmarks nationale arkitekturcenter, der med et globalt perspektiv arbejder med at fremme udviklingen af dansk arkitektur, byggeri og byudvikling i en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig retning.

DAC har en kultur- og erhvervsprofil
DAC har to spor i sit virke; et bredt borgerrettet spor og et professionelt sektorspor. DAC har således et unikt fokus på at skabe tværgående og dagsordensættende projekter, der henvender sig til såvel borgere som professionelle.

DAC orkestrerer partnerskaber
DAC virker ved at orkestrere partnerskaber mellem udviklingsdrivende aktører på tværs af sektorer og brancheskel.

Visionen

DAC er en internationalt dagsordensættende destination for arkitektur, byggeri, byudvikling og design
DAC er som hovedaktør i Københavns nye vartegn på havnefronten og med aktiviteter i Danmark og internationalt et førende globalt forum for formidling af viden, etablering af tværgående netværk og udvikling af dagsordensættende partnerskaber mellem frontløbere inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design. DAC sætter i BLOX, og på digitale platforme, nye standarder for fascinerende og engagerende formidling, der inviterer borgere og turister inden for i arkitekturens verden og giver perspektiv og redskaber til at blive aktive medskabere og kvalificerede efterspørgere af kvalitet i det fysiske miljø. DAC er en åben platform for nye, overraskende og værdiskabende møder mellem borgere og professionelle, mellem kultur og erhverv, mellem Danmark og verden. Et nyt sted for co-creation, åben innovation og demokratisk involvering, der bidrager til at skabe en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig udvikling i Danmark og internationalt.

Missionen

DAC orkestrerer partnerskaber
DAC samler udviklingsdrivende aktører inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design om unikke udviklings- og formidlingsprojekter, der ved at pulje ressourcer og forene faglige perspektiver skaber større rækkevidde og effekt.

DAC fremmer nytænkning og et bredt engagement
DAC samler de professionelle miljøer om at dele viden og få ny inspiration fra danske og internationale frontløbere. DAC skaber dagsordensættende udviklingsprojekter, hvor aktører på tværs af sektorer og skel mødes om at tænke nyt og på tværs i forhold til erhvervs- og samfundsmæssige udfordringer. DAC skaber ægte, transformerende videnoplevelser, der fascinerer og begejstrer og giver borgerne indsigt og redskaber til at blive aktive medskabere af deres omgivelser.

DAC bidrager til udviklingen af de fysiske rammer for samfundet
Ved at bringe borgere og professionelle sammen om at opleve og debattere fremtidens arkitektur, byggeri, byudvikling og design bidrager DAC til at højne forståelsen for, hvad kvalitet og innovation i de fysiske omgivelser betyder for vores livskvalitet og en bæredygtig samfundsøkonomi. Dermed bidrager DAC til en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig udvikling og til at fremme en forandringskultur drevet af co-creation, åben innovation og demokratisk involvering.

Værdier

DACs værdigrundlag består af fire værdier, der tilsammen udtrykker, hvordan DAC ønsker at være og agere såvel internt som eksternt.

DACs værdier

 • Visionær
 • Autentisk
 • Kompetent
 • Samvirkende

Sådan lever vi dem

 • Vi er trendspottere
 • Vi er åbne og ægte
 • Vi er dedikerede professionelle
 • Vi orkestrerer og skaber synergi

Organisation

DAC er en projektorganisation med finansielt grundlag i et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten. Staten er repræsenteret ved Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Transport- og Boligministeriet.

Kontakt en medarbejder

Det arbejder vi med

Vores formål er at skabe bred interesse for arkitektur, by- og landskabsudvikling samt at være platform for netværksskabende aktiviteter, debat og videndeling, der baner vej for ny innovation og bæredygtig udvikling på tværs af byggebranchen. Dansk Arkitektur Center sætter kort fortalt fokus på, hvordan arkitekturen i bred forstand skaber både kulturel og økonomisk værdi for mennesker, virksomheder og samfund med fokus bæredygtig samfundsudvikling både i økonomisk, socialt, sundheds- og miljømæssigt perspektiv.

Udstillinger, arrangementer, viden, nyheder og meget mere
Vi tilbyder en bred vifte af faglige og kulturelle aktiviteter, herunder udstillinger, undervisning, guidede ture, faglige og kulturelle arrangementer samt hurtig adgang til viden og nyheder på nettet.

Målgrupper
Vores mange og forskelligartede aktiviteter er målrettet forskellige interessenter. Nogle aktiviteter vil primært være målrettet den kulturinteresserede del af befolkningen. Andre aktiviteter er målrettet private og offentlige/kommunale aktører, der beskæftiger sig med arkitektur, byggeri, by- og landskabsplanlægning.

God fondsledelse

Den nye fondslovgivning og anbefalinger for god fondsledelse er blevet endeligt vedtaget med effekt fra regnskabsåret 2015. De erhvervsdrivende fonde skulle for første gang forholde sig til anbefalingerne for god fondsledelse i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2015. God fondsledelse skal forstås som et overordnet samlebegreb for en række handlemåder og initiativer, som indgår i “den gode ledelse” af erhvervsdrivende fonde. Dansk Arkitektur Centers bestyrelse har valgt, at redegørelsen skal ligge åben på fondens hjemmeside, og vil løbende forholde sig til eventuelle ændringer og gældende praksis.

Bestyrelse og administration
Dansk Arkitektur Center ledes af en bestyrelse på fire til seks medlemmer, p.t. fem medlemmer og to medarbejdervalgte repræsentanter, hvoraf de fire er obligatoriske. Bestyrelsen er kønsmæssigt fordelt ved to kvinder og fem mænd. Bestyrelsens virke er fastsat dels via fondens vedtæger og dels via forretningsorden for bestyrelsen. Der afholdes minimum fire årlige ordinære bestyrelsesmøder, fastsat i et årshjul, som er tematiseret. Mødet i juni udgør det årlige strategimøde, hvor bestyrelsen blandt andet evaluerer sit arbejde. Bestyrelsen modtager fire årlige økonomiske rapporteringer samt aktivitetsberetninger. Bestyrelsen kan ansætte en direktion på en til tre medlemmer til at forestå den daglige ledelse af fonden, og på nuværende tidspunkt består denne af to personer. Forretningsorden for direktionen er udarbejdet. Se direktion Der kan etableres et sekretariat, hvis størrelse og virke m.v. fastlægges af bestyrelsen i samråd med direktionen. Dansk Arkitektur Center havde i 2017 69 fastansatte medarbejdere og 133 løst tilknyttede timelønnede medarbejdere. I alt svarende til 83 årsværk. Bestyrelsens medlemmer vælges for fire år ad gangen på årsmødet.

Se lovpligtig redegørelse for God Fondsledelse
Dansk Arkitektur Center har udarbejdet en mere detaljeret gennemgang af sin opfyldelse af anbefalingerne for god fondsledelse.

Se PDF filerne om ‘God Fondsledelse i DAC’.

God Fondsledelse DAC 2019
God Fondsledelse DAC 2018
God Fondsledelse DAC 2017
God Fondsledelse DAC 2016
God Fondsledelse DAC 2015

Økonomi

Dansk Arkitektur Center er en fond stiftet i 1986 af daværende Danske Arkitekters Landsforbund, Praktiserende Arkitekters Råd, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Entreprenørforeningen, Håndværksrådet og Industrirådet.

Finansiering af public service aktiviteter
DACs public service aktiviteter finansieres af et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten. Staten er repræsenteret ved Erhvervsministeriet, Transport- og Boligministeriet samt Kulturministeriet.

Dansk Arkitektur Center er en erhvervsdrivende fond med økonomisk grundlag i partnerskabet. Partnerskabet tilvejebringer et årligt driftstilskud til DACs public service aktiviteter på i alt 18,8 mio. kr. ligeligt fordelt mellem Realdania og staten.

Partnerskabets formål med at finansiere Dansk Arkitektur Centers public service aktiviteter er at sikre grundlaget for: – at regeringen kan gennemføre initiativer på arkitektur- og byggeområdet. – at Realdania kan nå mål, der følger af Realdanias fondsstrategi. Realdania og staten offentliggjorde den 15. april 2013 en 3-årig partnerskabsaftale om Dansk Arkitektur Centers public service aktiviteter.

Finansiering af projekter
Målene nås gennem de konkrete projekttyper, som er beskrevet under DACs erhvervsprofil og kulturprofil. De omkostninger, der knytter sig til gennemførelsen af de faglige projekter, finansieres ikke gennem driftstilskuddet. Projekterne finansieres gennem projektrelaterede indtægter og tilskud fra ministerier, fonde, sponsorater og samarbejdsaftaler med offentlige myndigheder og private erhvervsvirksomheder. For hvert af projekterne indgås en separat aftale mellem Dansk Arkitektur Center og den finansierende part.

Hent DACs seneste årsrapporter som PDF:

Årsregnskab 2019

Årsregnskab 2018

Årsregnskab 2017

Årsregnskab 2016

Årsregnskab 2015

Årsregnskab 2014

Årsregnskab 2013

Årsregnskab 2012

Årsregnskab 2011

Årsregnskab 2010

Årsregnskab 2009

Job

Tror du på, at arkitektur kan forbedre vores byer og skabe bedre livskvalitet for alle? Er du nysgerrig, glad for at samarbejde med passionerede og ambitiøse mennesker og åben over for nye idéer? Så vil vi gerne høre fra dig.

Dansk Arkitektur Center er mødestedet for arkitektur, design og bykultur i Danmark. Vi inviterer alle til tankevækkende vidensoplevelser og giver friske perspektiver på arkitekturens evne til at skabe bedre leveforhold for de mange. Vi sætter samarbejde på tværs af byggebranchen i scene. Og klæder både børn og voksne på til at se byer og arkitektur med nye øjne.

I DAC stiller vi høje krav til fagligheden hos hver enkelt medarbejder. Vi er en dynamisk projektorganisation i konstant udvikling, og derfor skal du kunne lide at indgå i tværfaglige teams, være engageret og klar til at tage et stort ansvar i det daglige.

Lyder DAC som et sted for dig? Skriv lidt om dig selv og dine kompetencer og send os en uopfordret ansøgning + CV til job@dac.dk. Vi glæder os allerede til at høre fra dig!

Bestyrelse

Jacob Holm

Jacob Holm

Bestyrelsesformand

Læs om Jacob Holm
Jacob Holm er uddannet cand.polit. ved Københavns Universitet i 1985.

Fra 1985-1986 var han ansat som direktionsassistent i Carlsberg A/S. Fra 1986-1989 var Jacob Holm ansat som direktionsassistent i Foss Electric A/S. I 1989 rykkede han videre til DISA A/S som Strategichef, hvorefter han i 1989 blev ansat som vicedirektør i ISS A/S.

I 1992 blev han Excecutive Vice President i ISS Inc., og i 1995 blev han ansat som administrerende direktør i Saatchi & Saatchi A/S. I 1998 blev Jacob Holm administrerende direktør for Fritz Hansen A/S. Bestyrelsesformand i DAC siden januar 2017.

Øvrige bestyrelseserhverv:

 • Bestyrelsesmedlem i Hans Just Group A/S.
 • Bestyrelsesmedlem i Arp-Hansen Hotel Group A/S.
Jesper Nygård

Jesper Nygård

Medlem

Læs om Jesper Nygård
Jesper Nygård (født i 1961) er uddannet cand.scient.adm. fra RUC. Han har været adm. direktør i Realdania siden 2013, og var adm. direktør i KAB fra 1996-2013. I 1983 blev han bestyrelsesmedlem i Boligselskabet AKB, hvor han var formand fra 1988-1996, og i 1990 blev han bestyrelsesmedlem i BL – Danmarks Almene Boliger, hvor han var formand fra 1993-1996.

Derudover blev han medlem af bestyrelsen i Realdania i 2003, formand fra 2009-2013, og han var bestyrelsesformand i Landsbyggefonden fra 2000-2013. Dertil kommer en længere række tilsvarende bestyrelser, udvalg m.v. siden 1980.

Jesper Nygård er medlem af VL2 og en aktiv debattør. I 2012 skrev han debatoplægget “Det sociale enzym”, hvori han opfordrer til en styrkelse af samarbejdet og samspillet mellem civilsamfundet, markedet og den offentlige sektor.

Medlem af bestyrelsen i DAC siden 2015

Særlige kompetencer inden for det byggede miljø, den almene boligsektor, fondsverdenen, frivillighed og samarbejde på tværs af sektorer.

Øvrige bestyrelseserhverv:

 • Bestyrelsesmedlem i The C40 Cities Climate Leadership Group
 • Bestyrelsesformand i Realdania By & Byg
 • Bestyrelsesmedlem i Fonden for Socialt Ansvar
 • Medlem af Danske Banks rådgivende repræsentantskab
Kristine Jensen

Kristine Jensen

Medlem

Læs om Kristine Jensen
Kristine Jensen er indehaver og leder af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.

Med en baggrund som praktiserende landskabsarkitekt, som forsker og som underviser på afd. for By og Landskab har Kristine Jensen en solid indsigt i og erfaring med landskabsarkitektur og planlægning.

Kombinationen af fagets praksis og teori har hun integreret fuldt ud i tegnestuens tilgang til arkitektur, det gælder for udviklingen af de enkelte projekter, som for de mange artikler, forelæsninger og diskussioner, Kristine Jensen tager del i.

Igennem sit 30-årige virke har Kristine Jensen modtaget adskillige legater og priser for sit arbejde, herunder Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat (2000-2002), ROSA BARBA – European Landscape Prize, (2008) , Eckersberg Medaillen (2013) og i 2014 Nykredits Arkitekturpris. I 2015 tildelt ærestitlen adjungeret professor ved Kunstakademiets Arkitektskole og i 2016 har hun modtaget Dreyers Fonds Hæderspris.

Anders Brøndum Klein

Anders Brøndum Klein

Medarbejdervalgt

Læs om Anders Brøndum Klein

Anders Brøndum Klein har som projektleder og projektudvikler i DAC primært ansvar for udvikling og fremdrift af projekter, der henvender sig til DACs professionelle målgrupper inden for byggeri og byudvikling.
Anders driver også en række udviklingsaktiviteter, der kobler sig til BLOXHUB.

Anders har tidligere arbejdet med CSR i Topdanmark, samt kreativ forretningsudvikling for Leaderlab og Roskilde Festival. Anders er uddannet fra CBS og China-Europe International Business School i Shanghai.

Sigmund Lubanski

Sigmund Lubanski

Medlem

Læs om Sigmund Lubanski
Sigmund Lubanski (født 1963) er uddannet cand. scient. Soc. fra Roskilde Universitetscenter, 1990. Fra 1990-1993 ansat som HF- og Gymnasielærer samt undervisningsassistent på CBS og RUC.

Fra 1993-1995 var Sigmund ansat som Erhvervskonsulent i Vestsjællands Amt. Fra 1996-2002 ansat som fuldmægtig og specialkonsulent i Erhvervsfremmestyrelsen. Fra 2002-2003 ansat som kontorchef i Centralforvaltningen, Københavns Amt. Fra 2003-2005 ansat som kontorchef i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Fra 2005-2015 ansat som kontorchef i Erhvervs- og Vækstministeriet. Fra 2015- ansat som kontorchef i Erhvervsstyrelsen.

Medlem af bestyrelsen for DAC siden 2012 – Udpeget af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Særlige kompetencer inden for erhvervs- og vækstpolitik, herunder lokal og regional erhvervspolitik, fysisk planlægning, vækstbetingelserne for kreative erhverv, herunder arkitektur og design mv.

Tidligere medlem af bestyrelsen for European Investment Bank.

Ridder af Dannebrog.

Pia Rost Rasmussen

Pia Rost Rasmussen

Medarbejdervalgt

Læs om Pia Rost Rasmussen
Som aktivitetschef leder jeg et dygtigt team af projektledere, undervisere og guider, som dagligt skaber og formidler events, ture og undervisning til DACs publikummer af børn, unge og voksne.Som Steen Eiler Rasmussen skrev i 1957 (Om at opleve arkitektur), så ’(…) produceres arkitekturen af almindelige mennesker og for almindelige mennesker. Derfor skulle den også være almindelig forstaaelig.’ Min opgave er via projekter og aktiviteter at bidrage til arkitekturoplevelser af høj kvalitet, også for ikke-arkitekter.

Jeg er cand. Mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling og læser en Diplom i ledelse. Skriv til mig, hvis du ønsker at indgå samarbejde eller partnerskab med DAC omkring vores mange aktiviteter til et nysgerigt, loyalt og engageret publikum.

Peder Baltzer Nielsen

Peder Baltzer Nielsen

Medlem

Læs om Peder Baltzer Nielsen
Uddannet Byplanarkitekt (Arkitekt MAA) fra Arkitektskolen i København i 1980.

Ansat i Hirtshals Kommune fra 1980 til 1997 først som Planchef senere som Vicekommunaldirektør og til sidst som både Vicekommunaldirektør og Teknisk Chef.

Arbejdet omfattede traditionelt byplanarbejde i en kommune såsom udarbejdelse af  kommuneplaner og lokalplaner samt byudviklingsprojekter for forskellige boligbyggerier, byplanopgaver vedr. pladsdannelse m.v. samt erhvervsudviklingsprojekter m.v.

Desuden omfattede arbejdet strategisk planlægning og udviklingen af kommunen samt sammenhæng til den økonomiske planlægning. Har som vicekommunaldirektør været medlem af direktionen i den daværende kommune.

Ansat i Miljøministeriet, Landsplanafdelingen og i Skov- og Naturstyrelsen som Kontorchef fra 1997 til 2006 og Chefkonsulent i Departementet fra 2006 – 2007.

Ansat i Realdania Arealudvikling A/S(Nu Realdania By) som chefkonsulent fra december 2007 til juni 2010.

Ansat i Aalborg Kommunesom Stadsarkitekt fra juni 2010. Som sådan leder af Forvaltningsgrenen Plan og Byg med ansvar for Byudvikling, byomdannelse, kommune- og lokalplanlægning, udvikling af det støttede byggeri samt byggesagsbehandlingen.

Medlem af bestyrelsen i Dansk Byplanlaboratoriumfra 1987 – 2001 og Formand fra 1994 – 2001

Medlem af komité for valg af danske energibyer udpeget af daværende Klima- og Energiminister Connie Hedegård.

Født: 1953.

Medlem af bestyrelsen i Akademisk Arkitektforening fra 2009.