60 børnehavebørn til fernisering på Dansk Arkitektur Center

Kontakt

Senior Press Officer Johanne Troelsgaard Toft
jott@dac.dk
+45 6142 1927

Mandag den 28. august var en flok glade børnehavebørn til fernisering på Dansk Arkitektur Center. Her kunne børnene gå på opdagelse i udstillingen, som viser ind-hold fra projektet ArkitekTUR i børnehaven, som de har deltaget i, deltage i en work-shop og synge fødselsdagssang for den gule Kat, som fejrede sin 1-års fødselsdag.

ArkitekTur i Børnehaven er et forløb, Dansk Arkitektur Center har udviklet sammen med Utzon Center, og som er støttet af Nordea-fonden. Projektet har til formål at vække børns interesse for arkitektur ved bl.a. at give børn helt ned til 3-årsalderen et sprog for arkitekturen. Mere konkret at få arkitekturbegreberne inkorporeret i de daglige samtaler med børnene.

Helt overordnet handler projektet om medborgerskab og demokratisk dannelse – og om at skabe grobund blandt børnene til at forholde sig aktivt til det byggede miljø omkring sig, så de som vidende, kritiske væsener kan være med til at sikre en bed-re og mere bæredygtig fremtid. Samtidig kan tidligere dannelse og kompetenceud-vikling være med til at skabe en bevidsthed og interesse for faget arkitektur.

I de børnehaver, der er med i projektet, deltager personalet i et kompetenceudvik-lingsforløb på Dansk Arkitektur Center, hvor de får metoder, inspiration og materiale til, hvordan de pædagogisk kan tilrettelægge og inddrage arkitektur i dagligdagen. Som en del af forløbet får institutionerne også besøg af repræsentanter fra Dansk Arkitektur Center, som guider både personale og børn på gåture rundt i deres egne nærområder med fokus på temaer som materiale, størrelse, rum, farver og former.

Arkitektur er overalt omkring os

I løbet af projektet ArkitekTUR i børnehaven lærer børnene at føle, mærke og røre arkitektur – samtidig med at de får et sprog for arkitektur.

”Med projektet har vi haft en klar mission om at åbne arkitekturens univers for bør-nehavebørn. Arkitektur er allerede en helt naturlig del af børnenes leg i deres institu-tioner, men de var ikke klar over det” fortæller Ditte Sofie Andersen, som er under-visningsansvarlig i Dansk Arkitektur Center. ” Med materialekasserne og ArkitekT-URene har både børn og pædagoger fået udvidet deres sprog og forståelse af arki-tekturs elementer og virkemidler og fået udvidet paletten af lege- og turmuligheder i deres nærmiljø”, fortsætter hun.

Børnehuset Spiloppen i Helsingør er en af de daginstitutioner, som har deltaget i projektet, og som har været på tur med en repræsentant fra Dansk Arkitektur Cen-ter. Pædagog Pia Larsen fra Børnehuset Spiloppen i Helsingør har haft glæde af værktøjskassen fra projektet, der indeholder materialer til at tale med børnene om form, farve, materiale, rum og skala.

”Det er et super fedt materiale, vi har fået. Kassen er helt fantastisk og indbyder til mange aktiviteter, hvor man lærer om arkitektur i børnehøjde. Det har givet os en øjenåbner i forhold til, hvor mange forskellige materialer børn kan arbejde med og få kendskab til.” fortæller Pia Larsen og fortsætter:

” Vi har gjort stor brug af rygsækken fra arkitekturkassen. Vi tog den med på tur, hvor vi skulle finde noget, der matchede de forskellige ting, vi havde i den. Børnene synes, at det har været superfedt. Vi har oplevet, at de har taget læringen med ind i deres hverdag, hvor forældre har fortalt, at deres barn har kommenteret på forskelli-ge materialer, både derhjemme og i bybilledet. Hertil har vi også selv haft nogle børn, der som det første om morgenen, når de er kommet i børnehave stolt, har fortalt, hvilket materiale deres madkasse er lavet af. ”

Miniudstillingen kan opleves i 6 måneder fra 28. august 2023. Derudover kan børne-ne gå på opdagelse i de andre aktuelle udstillinger fx So Danish! der viser dansk arkitektur fra vikingetiden til nu.

I efteråret sættes ArkitekTUR nummer tre i gang, hvor der arbejdes videre på en forankring af arkitekturpædagogikken i de forskellige institutioner.

Som en del af projektet er samtalebogen ”Arkitekten og den gule kat” blevet til. Den inviterer til leg og oplevelser med arkitektur og inspirerer børn til at på deres by på en ny måde. Bogen kan fx købes i DAC Design Shop. Børnene var med til at synge fødselsdagssang for kattens 1-års fødselsdag.

Læs mere om projektet

Disse faser indgår i projektet “ArkitekTUR i børnehaven”

Før

For at sikre projektets forankring deltager kommunernes pædagoger i et kompeten-ceudviklingsforløb, der introducerer til metoder og redskaber til at arbejde pædago-gisk med begrebet arkitektur. Dette sker med henblik på, at pædagogerne selv kan initiere leg med arkitektur og tilrettelægge arkitektur-ture i nærområdet, når projek-tet afsluttes ved udgangen af 2024.

Under

På en ArkitekTUR med undervisere fra hhv. Dansk Arkitektur Center og Utzon Cen-ter vækkes børnenes sanser og erfaringer med arkitektur. Turen formidler, hvordan arkitektur er overalt, og hvordan man kan forstå arkitektur ved at sanse og interage-re med den. For pædagogerne er turen en illustration af, hvordan man kan tilrette-lægge en ArkitekTUR.

Med sjove redskaber og sanselige elementer starter samtalen hjemme i institutio-nen, og oplevelserne udfolder sig sammen med en formidler og en pædagog, når turen går ud i nærmiljøet omkring børnehaven. Her er opgaven f.eks. en rum-jagt, hvor børnene går på opdagelse efter rum af forskellig størrelse og karakter. For hvad er et rum egentlig? Kan det også være den grønne plet under træet og sand-kassen? Eller skal et rum have et tag?

Efter

Oplevelserne fortsætter tilbage på institutionen, hvor der oplagt kan leges videre med de fem temaer – byg en hule af pap, byg en hule af puder, byg en hule med snor og lagen. Hvilket rum er rarest? Og hvilket er mest holdbart? Hjemme kan legen og snakken om arkitektur fortsætte med forældre og søskende. Dialogen hjælpes på vej af Samtalebogen, hvor børn og forældre sammen kan udforske te-maerne. Formålet er at forlænge børnenes oplevelser fra en ArkitekTUR ved at un-derstøtte samtaler mellem børn og voksne om arkitektur. Bogen inspirerer samtidig familien til selv at gå på opdagelse i deres by.

Hvert forløb afsluttes med en mini-udstilling på hhv. Dansk Arkitektur Center og Utzon Center.

 

Faktaboks

  • Utzon Center (UC) i Aalborg og Dansk Arkitektur Center (DAC) i København har udviklet en samlet indsats for arkitekturformidling i børnehavehøjde bestående af bl.a. kompetenceudvikling for pædagoger, en ArkitekTUR samt redskaber, der understøtter de 3-6-åriges arkitektur-dannelse.
  • Projektet inkluderer fem kommuner fordelt over Nordjylland og Sjælland ((Ishøj Kommune, Rudersdal Kommune, Helsingør Kommune, Jammerbugt Kommune og Ålborg Kommune).
  • Projektet opstartes i foråret 2022, og løber til ultimo 2024.
  • Projektet imødekommer en efterspørgsel på kunst og kultur i dagtilbud fra en række kommuner.
  • Målgruppen for en ArkitekTUR er 3-6-årige børn. I alt 10-12 børn deltager i en ArkitekTUR ad gangen. Der afvikles i alt 480 ture, der varer 45-60 min. og fore-går i institutionernes nærområde.
  • I alt 250 pædagoger og ca. 6.000 børn benytter redskabskassen i projektperio-den. Herefter introducerer pædagogerne materialet til endnu flere børn i de føl-gende år.
  • Projektet af støttet af Nordea-fonden