Dansk Arkitektur Center

Fællesskab din by

Kultorvet, København: KBP.EU – POLYFORM & Karres en Brands, SANGBERG, WERK, Oluf Jørgensen A/S, Ulrike Brandi Licht. Fotokreditering: Ty Strange

Sted:

Afvikling lokalt på skolen

Fag

Håndværk og design, samfundsfag og matematik

Varighed:

3 timer

Klassetrin:

7.-9. klasse

Pris:

1950 kr.

Formål

Hvordan kan man skabe et nyt byrum, der giver plads til fællesskab og inviterer til aktivitet på tværs af generationer? Formålet med undervisningsforløbet Fællesskab din by er aktivere elevernes personlige og lokale kendskab til deres by og dens uderum. Eleverne udvælger og arbejder med et autentisk, konkret sted i lokalområdet, som de gentænker og kommer med løsningsforslag til. Eleverne gennemgår en designproces, hvor de foretager opmålinger, byrumsanalyser og skitsering. Sammen med underviseren fra DAC& Learning skaber eleverne derefter løsningsforslag til det udvalgte sted og tegner deres løsninger digitalt i tegneprogrammet Tinkercad. Afslutningsvis fremlægger eleverne deres løsninger i en præsentationsrunde, som danner afsæt for videre diskussion.

Forløbet giver eleverne indsigt i arkitekturens virkemidler samt i arkitekters arbejde med problemløsning, idegenerering og skitsering. Undervisningsforløbet har desuden til formål at skitsere og forklare deres idéer visuelt inden for opgaveoplægget, at få hands-on erfaring med arkitektens forskellige arbejdsmetoder og få en styrket forståelse og kendskab til deres by.

Lektionsplan

Før (forberedelse af eleverne):

Lektion 1 – 3:

I undervisningsforløbet Fællesskab din byskal eleverne designe et nyt byrum til aktiviteter der understøtter fællesskab.
Inden forløbet med underviseren fra DAC& LEARNING bringes elevernes personlige og lokale kendskab til byen og dens uderum i spil. Gennem en række indledende øvelser skal eleverne nå frem til at udpege et sted i byen, som de vil arbejde med. Øvelserne består f.eks. i kortlægning af stedet gennem en byrumsanalyse (larm/stille, rare/uhyggelige etc.), opmåling af stedet, registrering ved fotografering og behovsanalyse gennem interviews med borgere.

Lektion 4 – 5:

Tilbage på skolen præsenteres eleverne ved egen underviser og ved hjælp af en – af DAC udviklet – PowerPoint for en række cases, der viser, hvordan man kan skabe anderledes byrum og aktivere byens rum på nye måder.
Herefter fortager eleverne i grupper indledende mindmaps for at kortlægge idéer til nye løsninger til området. 

Under (besøg af Dansk Arkitektur Center):

Lektion: 6 – 8:

Ved besøget fra DAC samles der op på elevernes undersøgelser og registreringer af byrummet. DACs underviser introducerer herefter eleverne til arkitektens arbejdsmetoder.  Gennem forskellige øvelser styres eleverne gennem en designproces hvor deres erfaringer fra det forberedende arbejde sættes i spil. Eleverne arbejder i grupper med løsningsforslag til det nye byrum. Undervejs får eleverne udfordringer og benspænd af underviseren fra DAC.  Til slut præsenterer eleverne deres forslag og processen evalueres.

Efter (fortsat arbejde efter DACs besøg):

Lektion: 9:

Efter forløbet findes der i lærervejledningen en række forslag til måder at formidle elevernes løsninger til resten af skolen samt lokalområdet. Dette kan bl.a. ske via pop-up udstillinger, rapportager eller artikler til lokalavisen.

Læringsmål

Fællesskab din by-forløbet er målrettet Undervisningsministeriets Fælles Mål for Samfundsfag, Håndværks og design og Matematik:

Samfundsfag:

Kompetenceområde/-mål: Sociale og kulturelle forhold: Eleven kan tage stilling til og handle

i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

Færdigheds- og vidensmål: Kultur
Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper
Eleven har viden om kultur og kulturbegreber

Håndværk og design:

Kompetenceområde/-mål: Design: Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling
Færdigheds- og vidensmål: Ideudvikling
Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for givne rammer, herunder med digitale værktøjer. Eleven har viden om skitsers formål og struktur

Matematik:

Kompetenceområde/-mål: Geometri og måling: Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål
Færdigheds- og vidensmål: Geometrisk tegning
Eleven kan fremstille præcise tegninger ud fra givne betingelser
Eleven har viden om metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer

Materiale til lærerens og elevernes førarbejde

Lærervejledning
Powerpoint
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Opgave 4